उम्मेदवार
चण्डी प्रसाद पौडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू