उम्मेदवार
गिता पाण्डेय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू