उम्मेदवार
विष्णु प्रसाद न्यौपाने स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू