उम्मेदवार
मुखतार अहमद गद्धी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू