उम्मेदवार
बिर बहादुर तामाङ्ग स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू