उम्मेदवार
ओम प्रसाद पाण्डेय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू