उम्मेदवार
मिन प्रसाद अर्याल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू