उम्मेदवार
सफि उल्लाह मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू