उम्मेदवार
अव्वु हरेरा मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू