उम्मेदवार
हरिशचन्द्र कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू