उम्मेदवार
अब्दुल मोबिन मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू