उम्मेदवार
आज्ञाराम कोरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू