उम्मेदवार
अब्दुल हकिक मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू