उम्मेदवार
आजाद अहमद खाँ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू