उम्मेदवार
यारीफ अली खाँ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू