उम्मेदवार
राम केवल यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू