उम्मेदवार
बालाराम पौडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू