उम्मेदवार
बाल कृष्ण शर्मा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू