उम्मेदवार
नर बहादुर वली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू