उम्मेदवार
सन्जीव भट्टराई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू