उम्मेदवार
गीता क्षेत्री स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू