उम्मेदवार
जिबनाथ सेढाई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू