उम्मेदवार
सरोज कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू