उम्मेदवार
किसोर कुमार राई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू