उम्मेदवार
मुर्सिद अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू