उम्मेदवार
कमलनाथ दाहाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू