उम्मेदवार
होम बहादुर दाहाल खत्री स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू