उम्मेदवार
नारायण वहादुर मगर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू