उम्मेदवार
नारायण ठाकुर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू