उम्मेदवार
जगन्नाथ मुन्धडा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू