उम्मेदवार
मो. आलम मियाँ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू