उम्मेदवार
जवाहर लाल यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू