उम्मेदवार
तारा प्रसाद चौधरी (कलवार) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू