उम्मेदवार
भोगेन्‍द्र यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू