उम्मेदवार
धनिक लाल मण्‍डल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू