उम्मेदवार
शत्रुसधन यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू