उम्मेदवार
सुरेन्द्र कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू