उम्मेदवार
पलास देवी महरा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू