उम्मेदवार
परमेश्‍वर साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू