निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट ४ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ (ख) मा बृन्दाबन नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८ र ९, गरुडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ८, ९ र गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ९ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र