निर्वाचन क्षेत्र
स्यांग्जा २ (क)

स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा कमा गल्याङ नगरपालिकाका वडा नं. ६, ७, भीरकोट नगरपालिकाका वडा नं. ५, ६, ७, ८, ९,
वालिङ्ग नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र