निर्वाचन क्षेत्र
स्यांग्जा २ (ख)

स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट नगरपालिका र गल्याङ नगरपालिकाका वडा नं.
१, २, ३, ४, ५, ८, ९, १० र ११ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र