उम्मेदवार
वुद्धि मान शेर्पा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू