उम्मेदवार
रुद्र प्रसाद पोखरेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू