उम्मेदवार
मो. रफीजुल राईन स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू