उम्मेदवार
मोहन मण्डल धानुक स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू