उम्मेदवार
रामक्षेष्ठ साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू