उम्मेदवार
अरुण कुमार सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू