उम्मेदवार
शयाम सुन्‍दर साह सुडी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू