उम्मेदवार
राम प्रसाद साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू